Anime [Монгол хэлээр]
Санаа оноо байвал бичээрэй, болж бүтэхгүй юу байна, болж бүтэж байгаа юу байна?